top of page

Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem sportcentra.

  •  Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a všeobecnými obchodními 
     podmínkami Sportcentra kasárny Rokycany. Během své návštěvy je povinen se jím
     řídit. Zakoupením vstupu vyjadřuje návštěvník, že se s provozním řádem seznámil 
     a souhlasí s ním bez výhrad.
  •  Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu.  
  •  Řídit se pokyny a radami instruktora sportovního centra
  •  Při cvičebních aktivitách v sálech se cvičiteli respektovat jejich pokyny
  •  Ke cvičení používat čistou sportovní obuv, kterou budete nosit pouze v prostorách 
     sportovního centra, své venkovní boty zouvat u lavičky a dát do botníku
  •  Minimální dosažený věk návštěvníka je 15 let. Mladší návštěvník ve věku 
     7 – 14 let může mít vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby 
     starší 18 let. Tato osoba starší 18 let plně zodpovídá za nezletilého a nesmí jej nechat
     bez dozoru. Přivede-li návštěvník do posilovny dítě mladší 7 let, je povinen zamezit 
     dítěti volný pohyb v prostoru posilovny (lezení na stroje, manipulace s předměty apod.).
     Návštěvník, který s sebou má dítě mladší 7 let, je za něj plně zodpovědný. 
  •  Používat čisté sportovní oblečení, pevnou obuv a ručník, který si návštěvník 
     sportovního centra položí na stroje a lavičky při cvičení vždy pod sebe
  •  Ručníky je možné zapůjčit na recepci sportcentra kasárny
  •  V prostorách sportovního centra je zakázáno pouštět činky z výšky na zem a 
     pokládat je na čalouněné části strojů
  •  Donesené či zakoupené nápoje odkládat pouze na místa tomu určená
  •  Po cvičení jsou návštěvníci fitnessu i v sále, povinni vracet 
     a ukládat nářadí zpět na určená místa
  •  Po cvičení s vyššími váhami vždy cvičit se záchranou, neriskovat zranění nebo 
     ohrožení ostatních návštěvníků
  •  Při cvičení s nakládacími činkami vždy používat uzávěry nakládacích os
  •  Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům 
     sportovního centra
  •  Používat stroje a ostatní vybavení fitcentra v souladu s jejich určením
  •  Neprodleně nahlásit obsluze sportovního centra zjištěné závady a nedostatky
  •  V prostorách celého sportovního centra a vnitřku budovy je zakázáno kouřit
  •  V prostorách „sportovní“ zóny je zakázáno jíst a cvičit se žvýkačkou
  •  Pro potřeby první pomoci je na recepci sportovního centra lékárnička 
     vybavená dle platných předpisů
  •  Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, 
     pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech 
     oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit
  •  Provozovatel neručí za věci odložené v prostorách sportovního centra
  •  Každá návštěva fitnesscentra je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá
      za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy

bottom of page